โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     
 

ปิดรับใบสมัครและการส่งหลักฐานทุกช่องทางในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.


ขั้นตอนและคำแนะนำในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์


การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะ


ทำการกรอกใบสมัครผ่านระบบการกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ โดยแยกตามประเภทการรับสมัครคือ
   2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือก)
   2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก)
   2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษตามประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ
        (ขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 2563)
   2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (สอบคัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์)
   2.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก)
   2.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (สอบคัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์)

หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ทุกประเภท จะต้องสมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือประเภทนักเรียนทั่วไป เพื่อใช้สิทธิ์กรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ

กรณีที่นักเรียนไม่สามารถทำการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ในระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สมัครที่ได้ทำการกรอกใบสมัครไว้ตามกำหนดการรับสมัครเดิมก่อนหน้านี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่


การจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร สามารถจัดส่งได้ 3 ช่องทางดังนี้

   3.1 ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัคร (ช่องทางที่แนะนำ)
                

   3.2 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการดังนี้

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จ่าหน้าซองถึง
  โรงเรียนโยธินบูรณะ (งานรับนักเรียน)
1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 0-2118-9578

   การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ควรดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 8 พฤษภาคม2563 เพื่อให้เอกสารถึงโรงเรียนโยธินบูรณะภายในวันที่ 12 พ.ค.2563

   3.3 จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง โดยดำเนินการดังนี้

นำใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ใส่ซองปิดผนึก  เขียนรายละเอียดหน้าซอง โดยระบุชื่อผู้สมัคร  เลขประจำตัวประชาชน  ประเภทการสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ส่งเอกสารที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ตรวจสอบสถานะการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากจัดส่งเอกสารแล้ว 2-3 วัน โดยเมื่อสถานะการรับสมัครเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการรับสมัครแล้ว" ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ทาง http://www.yothinburana.ac.th หากผู้สมัครตรวจสอบไม่พบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้ติดต่องานรับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ โทร. 0-2118-9578 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.


   ระดับชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. รูปถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย
    2.1 หน้าแสดงเลขที่บ้าน
    2.2 หน้าแสดงข้อมูลบุคคลของตัวนักเรียน
    2.3 หน้าแสดงข้อมูลบุคคลของบิดา
    2.4 หน้าแสดงข้อมูลบุคคลของมารดา
    2.5 หน้าแสดงข้อมูลบุคคลเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านมิใช่บิดามารดา)
    2.6 หน้าแสดงข้อมูลบุคคลของผู้ปกครอง (หากนักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
3. รูปถ่ายหรือสำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ด้านหน้าและด้านหลัง
4. รูปถ่ายหรือสำเนารายงานผลคะแนนสอบ O-Net (กรณีไม่ได้ระบุคะแนนไว้ใน ปพ.1 ด้านหลัง)

   ระดับชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. รูปถ่ายหรือสำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ด้านหน้าและด้านหลัง
3. รูปถ่ายหรือสำเนารายงานผลคะแนนสอบ O-Net (กรณีไม่ได้ระบุคะแนนไว้ใน ปพ.1 ด้านหลัง)

   ระดับชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. รูปถ่ายหรือสำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ด้านหน้าและด้านหลัง
3. รูปถ่ายหรือสำเนารายงานผลคะแนนสอบ O-Net (กรณีไม่ได้ระบุคะแนนไว้ใน ปพ.1 ด้านหลัง)

   นักเรียนที่ยื่นสมัครประเภทความสามารถพิเศษทั้ง ม.1 และ ม.4 ให้นำแฟ้มแสดงผลงานมาแสดงในวันทดสอบ

 

หมายเหตุ
- เพื่อความถูกต้องของแบบฟอร์ม ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Browser รุ่นปัจจุบัน และติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader
  หรือโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF อื่นๆ
- ก่อนทำการกดปุ่มส่งข้อมูลให้ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง
- หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2118-9578 หรือ academic@yothinburana.net