Yothinburana School
ค้นหาและพิมพ์เอกสารแจ้งเลขที่นั่งสอบและห้องสอบใหม่

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สพฐ.จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกดังนี้รายงานยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4


ขั้นตอนและคำแนะนำในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
ปีการศึกษา 2564


ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะทำการกรอกใบสมัครผ่านระบบการกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2564 ปิดรับการกรอกใบสมัครในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.


การจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร สามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้

3.1 ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัคร (ช่องทางที่แนะนำ) ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2564 ปิดรับเอกสารวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
                

3.2 จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง โดยดำเนินการดังนี้
- นำใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ใส่ซองปิดผนึก  เขียนรายละเอียดหน้าซอง โดยระบุชื่อผู้สมัคร  เลขประจำตัวประชาชน  ประเภทการสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- ส่งเอกสารที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ตรวจสอบสถานะการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากจัดส่งเอกสารแล้ว 1-2 วัน โดยเมื่อสถานะการรับสมัครเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการรับสมัครแล้ว" ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวสอบและห้องสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทาง http://www.yothinburana.ac.th หากผู้สมัครตรวจสอบไม่พบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้ติดต่องานรับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ โทร. 0-2118-9578 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ  ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
    2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ป หรือ
    2.2 หนังสือรับรอง (ปพ.7) หรือ
    2.3 แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
    2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ป หรือ
    2.2 หนังสือรับรอง (ปพ.7) หรือ
    2.3 แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และของบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน
4. หนังสือรับรองการอาศัยอยู่จริง กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ  ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
    2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ป หรือ
    2.2 หนังสือรับรองที่แสดงผลการเรียน (ปพ.7) โดยรับรองจากโรงเรียน หรือ
    2.3 แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
3. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
4. แฟ้มสะสมงาน ประกอบไปด้วย เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองความสามารถ
    โดยนำแฟ้มสะสมงานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
    2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:พ หรือ
    2.2 หนังสือรับรอง (ปพ.7) หรือ
    2.3 แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ  ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
    2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:พ หรือ
    2.2 หนังสือรับรองที่แสดงผลการเรียน (ปพ.7) โดยรับรองจากโรงเรียน หรือ
    2.3 แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6
3. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
4. แฟ้มสะสมงาน ประกอบไปด้วย เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองความสามารถ
    โดยนำแฟ้มสะสมงานมาแสดงในวันสอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

การสมัครและส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ ให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ JPG หรือ PNG หรือ PDF เท่านั้น

 

หมายเหตุ
- เพื่อความถูกต้องของแบบฟอร์ม ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Browser รุ่นปัจจุบัน และติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader
  หรือโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF อื่นๆ
- ก่อนทำการกดปุ่มส่งข้อมูลให้ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง
- หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2118-9578 หรือ academic@yothinburana.net