Yothinburana School
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนปกติ

ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือก

ม.1 นักเรียนทั่วไป
นอกเขตพื้นที่บริการ

ม.1 นักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ

ม.1 ประเภท
ความสามารถพิเศษ

ม.1 ประเภท
เงื่อนไขพิเศษ

ม.4 ประเภท
นักเรียนทั่วไป

ม.4 ประเภท
ความสามารถพิเศษ