ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564


โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศฯ ภาคภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Science Mathematics Program : SMP) ม.1 และ ม.4
โครงการนานาชาติ (International Programme : IP)
Year 8 และ Year 11