YB
โรงเรียนโยธินบูรณะ
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

  ม.1 ม.4
นอกเขตพื้นที่บริการ
(นักเรียนทั่วไป)
ในเขตพื้นที่บริการ ความสามารถ
พิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา ความสามารถพิเศษ
24 เมษายน 2564 284 56 46 140 43 14 24 20 3 17 18
25 เมษายน 2564 134 66 6 79 26 8 18 8 3 13 4
26 เมษายน 2564 38 62 8 24 10 2 5 1 1 1 9
27 เมษายน 2564 32 18 6 34 15 1 9 4 6 9 9
28 เมษายน 2564 69 16 0 44 10 7 6 4 6 10 0
รวม 557 218 66 321 104 32 62 37 19 50 40
รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:23 น.