โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     

กรอกข้อมูลเพื่อออกใบสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - )
ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า    ชื่อ    นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน    เชื้อชาติ    สัญชาติ
ศาสนา    เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-Mail

สถานะการศึกษา
  จากโรงเรียน   จังหวัด
ประเภทโรงเรียนสังกัด

ข้อมูลบิดา-มารดานักเรียน
ชื่อบิดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อมารดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อผู้ปกครอง   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)

เลือกวันที่ยื่นใบสมัคร
จำนวนผู้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครในแต่ละวัน
Untitled Document วันที่ : 21 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 135 คน
วันที่ : 21 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 94 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 72 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 37 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 31 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 25 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 15 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 17 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 13 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 18 คน