โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     

กรอกข้อมูลเพื่อออกใบสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - )

เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า   ชื่อ   นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน   เชื้อชาติ   สัญชาติ
ศาสนา   เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-Mail

สถานะการศึกษา
  จากโรงเรียน   จังหวัด
ประเภทโรงเรียนสังกัด

ข้อมูลบิดา-มารดานักเรียน
ชื่อบิดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อมารดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อผู้ปกครอง   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)

เลือกวันที่ยื่นใบสมัคร
ตรวจสอบจำนวนผู้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครในแต่ละวัน
Untitled Document วันที่ : 21 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 93 คน
วันที่ : 21 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 64 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 59 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 39 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 25 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 34 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 18 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 19 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 20 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 32 คน