โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     

กรอกข้อมูลเพื่อออกใบสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - )

เลือกกลุ่มเขตพื้นที่บริการตามสิทธิ์การสมัคร
ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการได้จากประกาศการรับสมัครนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า   ชื่อ   นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน   เชื้อชาติ   สัญชาติ
ศาสนา   เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-Mail

สถานะการศึกษา
  จากโรงเรียน   จังหวัด
ประเภทโรงเรียนสังกัด

ข้อมูลบิดา-มารดานักเรียน-เจ้าบ้านที่นักเรียนอาศัย
ชื่อบิดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อมารดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ผู้ปกครอง   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อเจ้าบ้าน   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
มีความสัมพันธ์เป็น   กรณีอื่นๆ ระบุ

เลือกวันที่ยื่นใบสมัคร
ตรวจสอบจำนวนผู้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครในแต่ละวัน
Untitled Document วันที่ : 21 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 84 คน
วันที่ : 21 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 42 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 44 คน
วันที่ : 22 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 22 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 19 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 10 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 3 คน
วันที่ : 24 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 1 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 08.30-12.00 น. - จำนวน : 1 คน
วันที่ : 25 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. - จำนวน : 9 คน