โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
 
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
 
     

กรอกข้อมูลเพื่อออกใบสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทความสามารถพิเศษ

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - )
เลือกประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัคร
เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า    ชื่อ    นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน    เชื้อชาติ    สัญชาติ
ศาสนา    เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่   หมู่ที่   อาคาร   ห้อง
หมู่บ้าน   ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-Mail

สถานะการศึกษา
  จากโรงเรียน   จังหวัด
ประเภทโรงเรียนสังกัด

ข้อมูลบิดา-มารดานักเรียน
ชื่อบิดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อมารดา   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)
ชื่อผู้ปกครอง   นามสกุล   อาชีพ   โทรศัพท์
(โปรดระบุคำนำหน้า)

หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (รางวัลระดับเขต,ระดับชาติ,ระดับนานาชาติ)


เลือกวันที่ยื่นใบสมัคร